കീഴാറ്റിങ്ങൽ സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കാവടി ഘോഷയാത്ര