دمبوره مست حاجی رنگین / فیروز قندوزی / نجیب‌ کشمی |‌ دلم ترقیدن گرفت