കല്ലൂരപ്പൻ കാവടി സംഘം പറമ്പന്തളി ഷഷ്ട്ടിയിൽ മുല്ലശ്ശേരി സെന്റര് കമ്മറ്റിക്ക് വേണ്ടി അണിനിരന്നപ്പോൾ