മുല്ലശ്ശേരി പറമ്പന്തളി ഷഷ്ട്ടി - കാവടി അലങ്കാരം : ബ്രദേഴ്സ് നടത്തറ