PRIDE(Dynamite!!) Sakuraba vs Tamura VTR

Shiai no shi-n wa katto shimashita